BzQbqi7srrl67Hfvhy9V9FxE68wSdBLJV1Yd4xhl

Pengikut

Wasiat Ikhtiyariyyah dan Wasiat Wajibah

Wasiat Ikhtiyariyyah dan Wasiat Wajibah
Wasiat Ikhtiyariyyah
Wasiat ikhtiyariyyah adalah wasiat yang dibuat oleh pewasiat dengan kehendak sendiri sebelum dia meninggal berdasarkan prinsip-prinsip hukum wasiat. Wasiat adalah ijab kepemilikan, maka harus ada kerelaan seperti halnya yang terjadi pada ijab kepemilikan barang-barang dan tasharruf lainnya baik jual beli, hibah, atau yang sejenisnya. 

Maka tidak sah wasiat yang dibuat oleh orang yang bercanda, orang yang dipaksa dan orang yang melakukan kesalahan dengan wasiat tersebut. Karena, hal-hal ini menghilangkan unsur kerelaan sedang unsur kerelaan merupakan unsur yang wajib dalam segala akad kepemilikan. Ini adalah pendapat dari jumhur fuqaha dan imam-imam madzhab. Meskipun itu berupa wasiat yang bersifat hutang, seperti wasiat untuk membayar fidyah puasa dan solat. Wasiat wajibah lebih diutamakan dari wasiat ikhtiyariyyah, karena dalam wasiat wajibah terdapat sesuatu yang dibutuhkan manusia (Wahbah az-Zuhaili, hlm. 171).

Wasiat Wajibah
Pada dasarnya pemberian wasiat adalah suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri. Oleh itu tidak terdapat dalam syariat Islam tentang pelaksanaan wasiat wajibah menurut pendapat jumhur fuqaha. Akan tetapi menurut sebagian fuqaha tabi’in, imam-imam fiqih dan hadis seperti Said bin al-Musayyab, al-Hasan al-Basri, Imam Ahmad bin Hambal, Ibnu Hazm dan lain-lain berpendapat bahawa wasiat untuk kaum kerabat terdekat yang tidak mendapatkan bagian warisan adalah wajib, mereka bersandarkan kepada firman Allah SWT yang artinya :
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma´ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa (Q.S. Al-Baqarah: 180)”
Jumhur fuqaha mengatakan bahawa ayat di atas telah dinasakhkan oleh ayat-ayat pewarisan dalam surah an-nisa ayat 11,12, dan 176. Oleh krena itu kewajiban kepada ahli waris, kerabat dan orang lain adalah telah dinasakhkan hukumnya.

Mana kala menurut sebahagian fuqaha yang lain bahwa ayat di atas tidak pernah di nasakhkan, bahkan ayat di atas boleh dipahamkan sebagai membawa maksud kewajiban berwasiat yang ditujukan kepada keluarga yang tidak berhak mendapat bagian harta warisan saja. Tegasnya mereka menggabungkan pengertian antara pengertian ayat wasiat dengan ayat warisan sehingga konsep wasiat wajibah dapat secara berkesan dilaksanakan kepada keluarga yang terdekat yang terlindung dari pada mendapat bagian warisan.

Wasiat wajibah merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu dalan keadaan tertentu. Wasiat wajibah merupakan suatu wasiat yang diperuntutkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang meninggal karena adanya suatu halangan syara. 

Suparman dalam bukunya Fiqh Mawaris mendefinisikan wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal tersebut.

Adapun didalam fatwa MKI tentang hukum perlaksanaan wasiat wajibah bahwa yang berhak mendapat wasiat wajibah mestilah mengikuti syarat-syarat di bawah ini, yaitu :
  1. Anak lelaki dan perempuan dari pada anak lelaki dan anak perempuan (cucu) ke bawah adalah layak untuk menerima wasiat wajibah;
  2. Hendaklah kedua ibu bapak mereka meninggal dunia terlebih dahulu daripada datuk atau nenek, atau ibu atau bapa meninggal dunia serentak dengan datuk atau nenek dalam kejadian yang sama atau berlainan;
  3. Cucu lelaki atau perempuan bukan merupakan waris kepada harta warisan datuk. Sekiranya mereka merupakan waris ke atas harta warisan secara fardhu atau ta'sib maka mereka tidak layak untuk mendapat wasiat wajibah walaupun bahagiannya sedikit berbanding wasiat wajibah;
  4. Sekiranya anak lelaki atau anak perempuan berlainan agama dengan ibu atau bapa atau terlibat dengan pembunuhan ibu atau bapak, maka dia tidak berhak untuk mendapat wasiat wajibah dari pada harta warisan datuk atau nenek;
  5. Sekiranya datuk atau nenek telah memberikan harta kepada cucu melalui hibah, wakaf, wasiat dan sebagainya dengan kadar yang sepatutnya diterima oleh anak lelaki atau anak perempuan sekiranya mereka masih hidup, maka cucu tidak lagi berhak untuk mendapat wasiat wajibah. Sekiranya pemberian tersebut adalah kurang daripada hak yang sepatutnya diterima oleh cucu dari pada bahagian anak lelaki atau anak perempuan, maka hendaklah disempurnakan bahagian tersebut;
  6. Anak akan mengambil bahagian faraid bapak atau ibu yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada datuk atau nenek dan kadar tersebut hendaklah tidak melebihi kadar 1/3 (sepertiga) daripada nilai harta pusaka. Sekiranya bahagian tersebut adalah 1/3 (sepertiga) atau kurang daripada 1/3 (sepertiga), maka pembahagian tersebut hendaklah dilaksanakan pada kadar tersebut. Sekiranya bahagian tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) maka hendaklah dikurangkan pada kadar 1/3 (sepertiga) melainkan setelah mendapat persetujuan ahliahli waris yang lain;
  7. Pembahagian wasiat wajibah boleh dilaksanakan setelah didahulukan urusan berkaitan mayat, wasiat ikhtiyariah dan hutang piutang;
  8. Pembahagian wasiat wajibah kepada cucu-cucu yang berhak adalah berdasarkan kepada prinsip faraid iaitu seorang lelaki menerima bahagian 2 (dua) orang perempuan.
Dari penjelasan yang penulis kemukakan di atas, dapat diambil beberapa contoh seperti contohnya si A meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak lelaki yaitu B dan seorang anak lelaki kepada anak lelakinya yaitu C (anak lelaki kepada B). Setelah A meninggal dunia, seluruh hartanya diterima oleh B, sedangkan C tidak mendapat apa-apa bahagian kerana didinding oleh B. Oleh itu, untuk berlaku adil kepada C maka wasiat diberikan kepadanya.

Dari contoh di atas, dapat dibuat kesimpulan bahawa mereka yang berhak mendapat wasiat wajibah hanya berlaku kepada cucu lelaki atau perempuan yang telah kematian bapak atau ibu mereka sebelum terbuka warisan daripada orang tua masing-masing yaitu sebelum datuk atau nenek mereka meninggal dunia.

Dari penjelasan di atas tentang konsep wasiat wajibah beserta contoh yang telah dibincangkan, maka menurut penulis wasiat wajibah ini wajib dilakukan oleh seseorang yang meninggalkan ahli waris terdekat tetapi terhalang mendapatkan bahagian harta pusaka, wasiat wajibah ini harus digalakkan sebagai ibadah oleh ummat Islam untuk mencegah terjadinya berbagai kesenjangan dan rasa tidak adil yang boleh dirasakan oleh para ahli waris terdekat yang terhalang. 

Demikian penjelasan singkat mengenai Wasiat Ikhtiyariyyah dan Wasiat Wajibah yang dirangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Jika ada pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan artikel ini, silahkan tinggalkan pesan atau komentar di akhir postingan. Terima kasih.
Baca Juga:
Erisamdy Prayatna
Blogger | Advocate | Legal Consultant
Father of Muh Al Ghifari Ariqin Pradi

Baca Juga: